List of authors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ya
Yaria Armiro (Reggio Calabria 1901 / Roma 1980)
Yo
Yonehara Unkai (Yasugi - Shimane 1869 / Tokyo 1925)