Kengiro Azuma

Azuma Kengiro

Honshu - Giappone 1926 / Milano 2016

Painter, Sculptor, Engraver 

would you like to sell a work of Kengiro Azuma?

 

would you like to buy a work of Kengiro Azuma?

 

Please fill out the form below


Select the images you would like to upload and send to us

Select image n.1
Select image n.2
Select image n.3
Select image n.4
Select image n.5